Pages

Mar 25, 2010

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ “ဂမၻီရကဗ်ာက်မ္း” မွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား (၁)


ခုနစ္ေန႔ ဗုဒၶဝင္ဘုရားရွိခုိးႏွင့္ ဆုေတာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမ်ိဳး


ၾကာသပေတးေန႔ ပဋိသေႏၶယူ

၁။ သုံးလူ႔ရွင္ပင္၊ ကၽြန္႔ထိပ္တင္။ ။ေသာင္းခြင္ စၾကဝဠာ၊ နတ္ျဗဟၼာတို႔၊ ညီညာရုံးစု၊ ေတာင္းပန္ မႈေၾကာင့္၊ ရတု နဂို၊ ရႊန္းရႊန္းစိုသည္၊ ဝါဆုိလျပည့္၊ ၾကြက္မင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ၾကည္ၿဖဴ၊ သေႏၶယူ သည္။ ။နတ္လူၿငိမ္းဘို႔ ကိန္းပါကို။ ။

ေသာၾကာေန႔ ဖြားျမင္

၂။ သေႏၶယူကာ၊ ဆယ္လၾကာေသာ္၊ မဟာသကၠရာဇ္၊ ေျခာက္ဆဲ့ရွစ္ၾကဳံ၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ေသာၾကာေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့စုံစီ၊ လုမၺိနီ၌၊ မဟီလိႈက္ဆူ၊ ဖြားေတာ္မူသည္။ ။ နတ္ လူေအာင္ၿမိဳ႕ လမ္းပါကို။ ။

တနလၤာေန႔ ေတာထြက္
၃။ ဖြားျမင္ေျမာက္ေသာ္၊ ဆယ့္ေျခာက္ႏွစ္ရြယ္၊ ပ်ိဳႏုနယ္၌၊ သုံးသြယ္ေရႊနန္း၊ သိမ္းျမန္းၿပီးလစ္၊ ဆဲ့သုံးႏႏွစ္လွ်င္၊ ဘုန္းသစ္လွ်ံလူ၊ စံေတာ္မူ၍၊ ရြယ္မူႏုၿဖိဳး၊ ႏွစ္ဆယ့္ကိုးဝယ္၊ ေလးမ်ိဳးနိမိတ္၊ နတ္ျပ ဟိတ္ေၾကာင့္၊ ေရႊစိတ္ျငင္ျငိဳ၊ သံေဝပိုက၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ က်ားမင္းေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့ရဂုံ၊ ေတာရပ္ လႈံသည္။ ။ စုံၿမိဳင္ပင္ရိပ္ ခမ္းမွာကို။ ။

ဗုဒၶဟူးေန႔ ဘုရားျဖစ္

၄။ ေတာရပ္ၿမိဳင္ေပၚ၊ ေျခာက္ႏွစ္ေပ်ာ္၍၊ ခါေတာ္တဖုံ၊ ပြင့္ခ်ိန္ၾကံဳက၊ ကဆုံလျပည့္၊ ဆင္မင္းေန႔ ဝယ္၊ ေျမ့ ပရေမ၊ ပလႅင္ေဘြထက္၊ ေရႊေညာင္ေတာ္ၾကီး၊ ဗိတာန္ထီးႏွင့္၊ မၿငီးၾကည္ၿဖဴ၊ ေနေတာ္မူလ်က္၊ ရန္ၿမဴ ခပင္း၊ အမိုက္သင္းကို၊ အရွင္းပယ္ေဖ်ာက္၊ အလင္းေပါက္က၊ ထြန္းေတာက္ ဘုန္းေတာ္၊ ေသာင္းလုံး ေက်ာ္သည္။ ။ သုံးေဘာ္လူတို႔ ျငမ္းပါကုိ။ ။

စေနေန႔ ဓမၼစၾကာေဟာ

၅။ ဘုရားျဖစ္ခါ၊ မိဂဒါသို႔၊ စၾကာေရႊဘြား၊ ျဖန္႔ခ်ီသြား၍၊ ငါးပါးဝဂၢီ၊ စုံအညီႏွင့္၊ မဟီတေသာင္း၊ တိုက္ အေပါင္းမွ၊ ခေညာင္းကပ္လာ၊ နတ္ျဗဟၼာအား၊ ဝါဆိုလျပည့္၊ စေနေန႔ဝယ္၊ ေၾကြ႕ေၾကြ႕ လွ်ံတက္၊ ဓမၼစက္ကို၊ မိန္႔ျမြက္ ေထြျပား၊ ေဟာေဖာ္ၾကားသည္။ ။ တရားနတ္စည္ ရြမ္းတယ္ကို။ ။

အဂၤါေန႔ ပရိနိဗၺာန္စံ

၆။ တရားနတ္စည္၊ ေဆာ္ရြမ္းလည္က၊ သုံးမည္ဘုံသိုက္၊ တေသာင္းတိုက္ဝယ္၊ ကြ်တ္ထိုက္သသူ၊ နတ္ လူ ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါကို၊ ေခမာေသာင္သို႔၊ ေဖာင္ကူးတို႔ျဖင့္၊ ေဆာင္ပို႔ၿပီးခါ၊ ဝါ ေလးဆယ့္ငါး၊ သက္ကား ရွစ္ဆယ္၊ စုံျပည့္ၾကြယ္က၊ ရာေလးဆယ့္ရွစ္၊ သကၠရာဇ္ဝယ္၊ နယ္မလႅာတိုင္း၊ စံႏႈိင္း မယုတ္၊ ကုသိႏၷာရုံ၊ အင္းၾကင္းစုံ၌၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔ဝယ္၊ ခ်မ္းေျမ့နိဗၺဴ၊ စံေတာ္မူသည္။ ။ ဝွန္းဆူေသာင္းလုံး ေက်ာ္တယ္ကို။ ။


တနဂၤေႏြေန႔ ေတေဇာဓာတ္ေလာင္

၇။ နိဗၺဴစံၿပီ၊ ရႈမအီသား၊ သိဂႌေရြေလွာ္၊ အေလာင္းေတာ္ကို၊ ထိုေရာ္ကဆုန္၊ လဆုပ္ၾကံဳ၍၊ ဂဠဳန္ေန႔ ဝယ္၊ ခုိးေငြ႔ မေႏွာ၊ ဓာတ္ေတေဇာလွ်င္၊ ရွင္ေစာ ဉာဏ္စက္၊ ဓိ႒ာန္ခ်က္ျဖင့္၊ လွ်ံတက္ေကာ္ေရာ္၊ မီးပူေဇာ္သည္။ ။ေမြေတာ္ ရွစ္စိတ္ ၾကြင္းတယ္ကို။ ။


ဆုေတာင္း

 • ထိုခုနစ္ေန႔၊ သာခ်မ္းေျမ့ကို၊ ေဆြ႔ေဆြ႕ၾကည္ျဖဴ၊ အာရုံယူလ်က္၊ သုံးလူတို႔နတ္၊ ျမတ္ထက္ ျမတ္သား၊ ကိုယ္ေတာ္ျဖားကို၊ သုံးပါးမြန္စြာ၊ ဝႏၵနာႏွင့္၊ သဒၶါၿဖိဳးၿဖိဳး၊ ကၽြန္ရွိခုိးသည္။ ။ ေကာင္းက်ိဳးခပ္သိမ္း ၾကြယ္ေစေသာဝ္။

 • အဆုံးဘဝ၊ တုိင္ျပန္ကလည္း၊ ပညာ့အရာ၊ ဘိဓမၼာႏွင့္၊ ေၾကညာေက်ာ္ၾကား၊ လူအမ်ားကို၊ တရား စည္ၾကီး၊ ၿခိမ့္ၿခိမ့္တီး၍၊ မီးဆယ့္တစ္တန္၊ ၿငိမ္းရာမွန္သည္။ ။ နိဗၺာန္ေအာင္ၿမိဳ႕ ေရာက္ေစေသာဝ္။

 • သုံးလူ႕ထြတ္ထား၊ ျမတ္တရားႏွင့္၊ ရွစ္ပါးသံဃာ၊ ရတနာကို၊ သဒၶါရိုၾကိဳး၊ လက္စုံမိုး၍၊ ရွိခုိးပါရ၊ ဤပုည ေၾကာင့္ ဒိ႒မ်က္ျမင္၊ ဘဝတြင္လည္း၊ ကင္းစင္အႏၱရာယ္၊ ေကာင္းက်ိဳးၾကြယ္လ်က္၊ ဆယ္ျဖာ အညီ၊ ပါရမီ ႏွင့္၊ ဆယ္လီပုည၊ ျမတ္ဓမၼလည္း၊ နိစၥရႊင္ၿဖိဳး၊ ေန႔စဉ္တိုးသည္။ ။သက္ဇိုဝ္းၾကာျမင့္ ရွည္ေစေသာဝ္။

 • ဘဝတစ္ဖန္၊ ျဖစ္တုံျပန္လည္း၊ ေလးတန္အပါယ္၊ ရွစ္သြယ္ရပ္ျပစ္၊ ကင္းတုံလစ္၍၊ ရွင္ခ်စ္ျမတ္စြာ၊ သာသနာလွ်င္၊ ေရာင္ဝါထိန္ဝင္း၊ လင္းရာတမူ၊ လူေကာင္း နတ္ေကာင္း၊ ဘဝေကာင္း၌၊ ညြတ္ေညာင္း သေႏၶ၊ တိဟိတ္ေန၍၊ ေဆြလယ္ မ်ိဳးလယ္၊ တန္ခုိးၾကြယ္သည္။ ။ လ ႏွယ္ ထြန္းတင့္ပါေစေသာဝ္။

 • အသိအလိမၼာ၊ ဉာဏ္ပညာႏွင့္၊ သဒၶါသီလ၊ သုတျပည့္ၿဖိဳး၊ ဂုဏ္တန္ခိုးလည္း၊ အမ်ိဳးေလးေဖာ္၊ သတင္း ေက်ာ္လ်က္၊ သူေတာ္တို႔ထုံး၊ က်င့္သုံးတရား၊ အမွားမလိုက္၊ စရိုက္ စင္ျဖဴ၊ အလွဴေရစက္၊ လက္ႏွင့္ မကြာ၊ ရွစ္ျဖာဥပုသ္၊ မယုတ္ၾကိဳးစား၊ ေလးပါးျဗဟၼစိုရ္၊ ရႊန္းရြန္းစိုသည္။ ။ ကုသိုလ္ကိုယ္လုံး ထုံေစေသာဝ္။


 • ပတၱျမားပလႅင္၊ ကံ့ေကာ္ပင္ဝယ္၊ ငါးအင္းမာရ္စစ္၊ ေအာင္ပြဲလွစ္၍၊ ေခတ္ဇာတိလုံး၊ သိမ့္သိမ့္ ခ်ဳံးလ်က္၊ ေရြဘုန္း စိုက္ထူ၊ ပြင့္ေတာ္မူသား၊ သုံးလူ႔သခင္၊ မိေတးရွင္ကို၊ မ်က္ျမင္ဖူး၍၊ အထူးၾကည္ညို၊ ဘုန္းရိပ္ ခိုသည္။ ။မဂ္ ဖိုလ္ နိဗၺာန္ေရာက္ေစေသာဝ္။


  အမွ်ေဝ

 • သုံးလူ႔ထြဋ္ထား၊ ျမတ္တရားႏွင့္၊ ရွစ္ပါး သံဃာ၊ အရိယာအား၊ ရတနာမိုဃ္း၊ ရြာသြန္းၿဖိဳးသို႔၊ ကိုးပါး ေျခာက္စုံ၊ ကိုးရပ္ဂုဏ္ကို၊ အာဂုံ ခ်ီးၾကဴး၊ ႏႈတ္လွ်ာျမဴး၍၊ ၾကည္ႏူးဆြဆြ၊ ရွစ္ခုိးရသည့္၊ ပုညကုသိုလ္၊ အဘုိ႔ကိုလွ်င္၊ ေမြးမိခင္ႏွင့္၊ ဖခင္ ဆရာ၊ ဉာတကာက၊ သတၱဝါအမ်ား၊ နတ္တို႔အားလည္း၊ ရျငားပါေစ၊ မွ်ေပးေဝသည္။ ေကာင္းေထြသာဓု ေခၚေစေသာဝ္။


  ခုနစ္ေန႔ ဗုဒၶဝင္ဘုရားရွိခုိးႏွင့္ ဆုေတာင္းမ်ား ၿပီး၏။

(ဂမၻီရကဗ်ာက်မ္း၊ စာ၊ ၁ - ၄။)

No comments: